X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زنگ انشا

به نظر مانوشتن برای فرد یک حسن محسوب می شودوصد البته بهترکه آن فرد معلم باشد. حتی معتقدیم معلما ن باید راننده قطار "واژه های مرسل "باشند، زیرا در دو راهی ها وجاده های پیچ در پیچ وگونه گون ممکن است این وسیله نقلیه عمومی، که افرادی هم بعضی اوقات شیشه هایش را نشانه می روند، واژگون شود ودر این میان، سهم معلمان ودبیران دلسوز که لباس فاخر ادبیات وانشا را پوشیده اند بسی سنگین تر است .

زنگ انشا

به نظر مانوشتن برای فرد یک حسن محسوب می شودوصد البته بهترکه آن فرد معلم باشد. حتی معتقدیم معلما ن باید راننده قطار "واژه های مرسل "باشند، زیرا در دو راهی ها وجاده های پیچ در پیچ وگونه گون ممکن است این وسیله نقلیه عمومی، که افرادی هم بعضی اوقات شیشه هایش را نشانه می روند، واژگون شود ودر این میان، سهم معلمان ودبیران دلسوز که لباس فاخر ادبیات وانشا را پوشیده اند بسی سنگین تر است زیرا با فرهنگ وعلم وتاریخ ومذهب و...... سرو کار دارند ومگر نه این است که او"این کهن بوم وبر را دوست دارد؟!" در زنگ انشا تکیه بیشتر بردوش انشا است یعنی درست بر خلاف جریان آب.آب که نه مرداب !!ولی به قول سلمان هراتی:"مرا با رکود مرداب ها کاری نیست"وبه بیان دلنشین دکتر شفیعی : حسرت نبرم به خواب آن مرداب کارام درون دشت شب خفته است دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه‌عمرخوابش اشفته است .

 نمونه ای از انشا دانش آموزان:

زندگی به شیرینی انار سرخ بر روی درختی تنومند است که گاه گاهی ازاین دانه های شیرین وآبدار می خوریم وولذت می بریم خداوند را به خاطر این همه نعمت شکر می گوییم.                        مریم حسینی نژاد-اول راهنمایی

 پسرکی با دوچرخه ی خودآمد واز کنارپنجره ی حصیری کلاس ما رد شد وزنگش رابه صدا در آورد، آن روز زنگ آخر بود وبچه ها مانند لشکریان شکست خورد، خسته وخواب آلود بودند. وقتی صدای زنگ راشنیدند مانند سربازان پادگان از جا پریدند ومرتب ومنظم شدند. یک دفعه یکی از بچه ها گفت :صدای زنگ دوچرخه، انشا بنویسیم؟ ومعلم قبول کرد وبچه ها پسر را ناله ونفرین کردند وبا تمام سختی ومشکلات انشا را نوشتند.                             ابولفضل تاجیک –دوم راهنمایی

دلم می خواهد بزرک وبزرگ تر شوم ، دانستنی های زیادی بیاموزم ، به دانشگاه بروم ودر رشته خلبانی مشغول پرواز شوم در اوج آسمان سیرکنم می خواهم بدانم هنگامی پرندگان در آسمان آب وصاف پرواز می کنم چه شور حالی دارند؟ می خواهم بدانم از آن بالا مردم وخانه ی ما وروستایمان وماشین ها چگونه اند؟                   محمد نیکفر- سوم راهنمایی